Tweede Kamer over de Uitvoeringswet AVG

8 maart 2018 – De bescherming van persoonsgegevens wordt in alle landen van de Europese Unie op dezelfde manier geregeld. Dat is het doel van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met een uitvoeringswet regelt minister Dekker de concrete invoering in Nederland.

De nieuwe verordening is een verbetering, vindt Buitenweg (GroenLinks), want burgers krijgen meer zeggenschap over wat er met hun gegevens gebeurt. Wie iets met die gegevens doet, moet dat uitleggen aan de burger. Verhoeven (D66) steunt het beperken van “de datamacht van sociale media en techreuzen”.

Goed dat de inwoners van de Europese lidstaten een sterkere bescherming krijgen, zegt Van Toorenburg (CDA), en dat niet iedereen “met gegevens aan de haal kan gaan”. Dataveiligheid is een steeds belangrijker aspect van onze vrijheid en veiligheid, voegt Koopmans (VVD) toe. Van Nispen (SP) noemt goede privacybescherming van groot belang voor iedereen.

Een aanscherping van de regels om de persoonlijke levenssfeer te eerbiedigen lijkt ook Van der Staaij (SGP) wenselijk, maar hij hekelt de grote onzekerheid die de nieuwe Europese verordening heeft gecreëerd. Hij spreekt van “een wangedrocht waarmee de rechtszekerheid is geofferd”.

GEVOLGEN

Bedrijven en organisaties moeten op grond van de AVG zorgvuldig omgaan met gegevens van burgers met wie zij te maken hebben. Wat betekent de verordening concreet? Bedrijven kunnen bijvoorbeeld verplicht worden om een functionaris voor de gegevensbescherming aan te stellen. Of een data protection impact assessment uit te voeren, waarmee vooraf de privacyrisico’s van gegevensverwerking duidelijk worden.

Minister Dekker “sluit zijn ogen niet” voor de inspanningen die bedrijven en organisaties op grond van de AVG moeten verrichten. Maar voor bedrijven die nu voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens, zal er volgens hem “geen aardverschuiving” plaatsvinden.

ROL AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

“Een waakhond moet kunnen bijten.” Van Nispen (SP) vindt dat de Autoriteit Persoonsgegevens daadkracht moet tonen om ervoor te zorgen dat de AVG wordt nageleefd. Van Toorenburg (CDA) benadrukt juist dat de autoriteit in de eerste periode vooral adviserend moet optreden. De toezichthouder moet voorlopig “gedienstig en begeleidend handhaven”, bepleit Verhoeven (D66).

De Autoriteit Persoonsgegevens zal volgens de minister in het eerste jaar dat de AVG van kracht is vooral voorlichten en bijsturen. Met de open normen in de verordening ligt het zijns inziens niet voor de hand dat de autoriteit direct hoge boetes gaat opleggen aan welwillende bedrijven en organisaties.

Laat de Autoriteit Persoonsgegevens zo snel mogelijk met duidelijke richtlijnen komen voor de toepassing van de normen uit de AVG, bepleiten Van Toorenburg (CDA) en Van der Staaij (SGP). Zij willen voorkomen dat kleine bedrijven en instellingen hard worden getroffen.

Heeft de Autoriteit Persoonsgegevens voldoende geld voor haar taken? Van Nispen (SP) en Buitenweg (GroenLinks) vinden de extra uitgetrokken 7 miljoen onvoldoende. Minister Dekker stelt voor om eerst te bekijken hoe de autoriteit uit de voeten kan met het extra geld. Als het gaat knellen, hebben we weer een gesprek, aldus de bewindsman.

MEER DUIDELIJKHEID NODIG

Er is nog onvoldoende duidelijkheid over een aantal punten die met de invoering van de AVG samenhangen, menen alle woordvoerders.

  • wat kunnen topsportclubs met gezondheidsgegevens van hun leden?
  • hoe werkt de klachtenprocedure van de Autoriteit Persoonsgegevens?
  • welke ruimte is er voor het gebruik van persoonsgegevens in de journalistiek?
  • hoe werkt de leeftijdsgrens voor kinderen in een online-omgeving?
  • wat gebeurt er met de gezondheidsgegevens van zieke werknemers?

Omdat er over veel onderwerpen nog onduidelijkheid heerst, vragen alle woordvoerders minister Dekker om daarover een halfjaar na inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming te rapporteren. Dat zegt hij toe.

De Kamer stemt 13 maart over het wetsvoorstel en de bij het debat ingediende moties.

Bron: www.tweedekamer.nl

About the Author

Leave a Reply

*